نما یشگا ه

اسفندآباد به روایت تصویر

کوچه ها

کوه ها : (سفید) (غلتوی) (بژدونه) (سیاه) (رودخونه حلوویی) (دو کوهک)

قلعه ها : (حاج خان)  (نو)  (شیخ ممد)

ساختمان ها : (ده قدیم) (ده جدید)

در گذشتگان : (مزاری) (یادشان بخیر) (پرسه)

مزرعه ها : (ولی باد) (اخترباد) (علی بادوی) (یوسف باد)

مختلف : (تابلوها) (تنور) (صنایع دستی)

اسفندآبادیها: (عکسهای قدیمی)

 

بازگشت به صفحه قبل