نما یشگا ه

 www.Esfandabad.org

ده قدیمی اسفندآباد به روایت تصویر

با زدن موشوی رو هر عکسی بزرگشو میشه دید

منزل میرزا علی آقا

منزل حاج نایب

منزل حاج نایب

تنور

منزل میرزا علی آقا

منزل میرزا احمد

 

 

 

بازگشت به صفحه قبل